Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự kiện vĩ đại nhất thế kỷ 20

Nhân kỷ niệm 92 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2009), đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã có bài viết chủ đề “Cách mạng Tháng Mười Nga và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay”. Bài viết khái quát vai trò của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam, và nêu rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (Bônsêvích) Nga đứng đầu là V.I. Lênin vĩ đại, Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi và đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.

V.I. Lênin - lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô-viết đã làm cho CNXH từ một học thuyết lý luận trở thành một chế độ xã hội kiểu mới. 

Cách mạng Tháng Mười Nga là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, lãnh đạo nhân dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đưa cả nước đi lên CNXH, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 

Bài viết của đồng chí Tô Huy Rứa cũng đã nêu rõ 7 biện pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Mười và bảo vệ sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Trong đó nhấn mạnh, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giáo dục và tuyên truyền để làm rõ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội; cần tiếp tục khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; giữ vững trận địa an ninh tư tưởng trong quá trình hội nhập quốc tế… 

T.PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Gặp nhà báo Cuba cuối cùng phỏng vấn Bác Hồ

Bà Marta Rojas Rodrigues, sinh năm 1928, là thành viên sáng lập báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba...Bà đã xuất bản 3 cuốn sách viết về Việt Nam và đọc nhiều tham luận ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trên nhiều diễn đàn quốc tế...

Vững lòng biển đảo

Hồi sinh hang Mo So

Lâu nay, hang Mo So ở xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) được ví như động Phong Nha thu nhỏ bởi vẻ thơ mộng, nhiều thạch nhũ… Năm 1995, Mo So đã được công nhận là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia. Tuy nhiên, thời gian qua, hang Mo So không được chăm sóc và bị xâm hại nghiêm trọng.

Nhân sự mới

Cải cách hành chính

Bước chuyển phục vụ người dân và doanh nghiệp

Những cam kết mạnh mẽ từ phía chính quyền TPHCM trong cải thiện môi trường đầu tư, tạo cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cải cách thủ tục hành chính… thời gian qua đã có những bước tiến nhất định.