Khai trừ Đảng đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM

(SGGP).- Chiều 31-7-2014, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã phổ biến thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM. Thông báo cho biết, trong phiên họp ngày 30-7-2014, sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, nhiệm kỳ V (2008 - 2013) và nghe ý kiến của các thành viên Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất kết luận như sau:

Từ năm 2012, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng đoàn đã có khuyết điểm, vi phạm: xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn đối với hoạt động của Đoàn Luật sư thành phố; không tổ chức cho Đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng đoàn theo Quy chế làm việc đã ban hành. Thực hiện công tác phân công, bổ nhiệm, đề bạt một số cán bộ tại Đoàn Luật sư TPHCM vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng, vi phạm Quy chế làm việc của Đảng đoàn. Chỉ đạo chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ VI (2013 - 2018) không đúng quy trình, thiếu công khai minh bạch; không tổ chức cho Đảng đoàn Đoàn Luật sư thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo quy định của Đảng; phong cách lãnh đạo thiếu dân chủ, độc đoán, gia trưởng. Đảng viên Nguyễn Đăng Trừng đã vi phạm Quy chế làm việc của Đảng đoàn Đoàn Luật sư thành phố, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của tổ chức Đảng do Điều lệ Đảng quy định, vi phạm Điều lệ Đoàn Luật sư TPHCM và Quy chế làm việc của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng đoàn.

Tháng 1-2014, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng đã kiểm điểm, nhận các khuyết điểm, vi phạm và xin tự phê bình, rút kinh nghiệm trước tập thể Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM. Các khuyết điểm, vi phạm của đảng viên  Nguyễn Đăng Trừng đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu giáo dục, vào nâng cao tính tự giác trong thi hành kỷ luật Đảng; xét đảng viên Nguyễn Đăng Trừng có quá trình tham gia cách mạng, có sự đóng góp nhất định trong hoạt động của Đoàn Luật sư TPHCM nên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đề nghị chưa xem xét thi hành kỷ luật Đảng, kiên trì tạo điều kiện để đảng viên Nguyễn Đăng Trừng khắc phục khuyết điểm, vi phạm.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng một số đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Tổ Công tác của Thành ủy nhiều lần làm việc, trao đổi, phân tích, giáo dục để đảng viên Nguyễn Đăng Trừng nhận thức rõ khuyết điểm, vi phạm; yêu cầu đảng viên Nguyễn Đăng Trừng sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, cùng tập thể Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư thành phố nhiệm kỳ VI theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Tuy nhiên, từ sau khi kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước tập thể Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM cho đến nay, dù đã được tổ chức Đảng tạo điều kiện để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, nhưng đảng viên Nguyễn Đăng Trừng không những không khắc phục các khuyết điểm, vi phạm đã được kiểm điểm trước tập thể mà còn tiếp tục có những vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn:

- Không thực hiện nghị quyết, quyết định, kết luận của tập thể Đảng đoàn, của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM: ký Văn bản số 18B/ĐLSTP.HCM ngày 27-5-2014 gởi Sở Tư pháp và Sở Nội vụ Đề án Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM, nhiệm kỳ VI (2013 - 2018) để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân TPHCM phê duyệt có nhiều nội dung không đúng với ý kiến Kết luận theo đa số thành viên Đảng đoàn tại cuộc họp ngày 16-5-2014 của Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM và Kết luận theo đa số thành viên Ban Chủ nhiệm tại cuộc họp ngày 24-5-2014 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM; tự ý thay đổi một số nội dung của Đề án đã được tập thể Đảng đoàn tập thể Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố quyết định.

- Lợi dụng chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, không thông qua Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, tự ý ký 04 văn bản số 135/ĐLS (ngày 20-5-2014), 135A/ĐLS (ngày 9-6-2014), 135B/ĐLS (ngày 16-6-2014), 135C/ĐLS (ngày 27-6-2014) để phản bác ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đồng thời xuyên tạc, nói không đúng sự thật về ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ VI (2013 - 2018) đối với một số cán bộ lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; sau đó, đưa các văn bản này lên Trang tin điện tử của Đoàn Luật sư TPHCM và tán phát đến các luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM; chiếm giữ con dấu của Đoàn Luật sư TPHCM, gây khó khăn cho hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ VI (2013 - 2018).

Nhận thấy, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng có khuyết điểm, vi phạm, đã được tổ chức Đảng kiểm điểm, phê bình chỉ rõ và bản thân có nhận khuyết điểm. Tuy nhiên từ tháng 1-2014 cho đến nay, mặc dù đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và các thành viên Tổ công tác của Thành ủy phân tích, góp ý, trao đổi thẳng thắn, chân tình; được tổ chức Đảng kiên trì tạo điều kiện để sửa chữa khuyết điểm, nhưng đảng viên Nguyễn Đăng Trừng đã không những không khắc phục các khuyết điểm, vi phạm mà trái lại còn tiếp tục vi phạm có tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn; lợi dụng chức vụ được phân công đã có nhiều hành vi để vô hiệu hóa, cản trở, thậm chí làm trái nghị quyết, kết luận của tập thể Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và các quy định của Đảng, gây ra sự hoang mang, nghi ngờ trong giới luật sư; gây khó khăn, làm cho Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm  kỳ VI (2013 - 2018) bị kéo dài đến nay vẫn chưa tiến hành được; làm ảnh hưởng đến Đại hội Đại biểu Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thái độ và việc làm của đảng viên Nguyễn Đăng Trừng thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện cụ thể như: vô tổ chức, vô kỷ luật, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, làm trái nghị quyết của tổ chức Đảng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, gia trưởng, gây mất đoàn kết nội bộ, không còn đủ tư cách đảng viên.

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 5 và Khoản 3, Điều 7 của Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013  của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng bằng hình thức khai trừ. Được biết, chiều ngày 31-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố Quyết định số 3030-QĐNS/TU về thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng.

MINH TÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mình có thì giúp người khó

Với bà Phạm Thị Hương (58 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM), không phải chờ đến khi có nhiều tiền mới tham gia hoạt động thiện nguyện, mà chỉ cần có tấm lòng hướng về những người khó khăn là đã đủ. “Chỉ cần có lòng thiện, cảm thông với những mảnh đời khốn khó thì có sức mình góp sức, có tiền ít nhiều mình cứ góp. Bởi khi cùng chung tay sẽ tạo nên sức mạnh lớn như lời Bác Hồ từng dạy”, bà Hương bộc bạch. 

Xây dựng Đảng

Bài 4: Cần đánh giá nghiêm túc, toàn diện về cổ phần hóa

Ngày 10-9, tại Hà Nội, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Viết Thông (ảnh), Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, về công tác Đảng trong các doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa và thực hiện chủ trương cổ phần hóa trong những năm qua. 

Việt Nam và Thế giới

Hội thảo khoa học tôn vinh giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và Fidel Castro

Hội thảo khoa học “Fidel Castro và Hồ Chí Minh: Tầm nhìn về cách mạng” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng cao cấp Ñico López phối hợp tổ chức tại thủ đô La Habana đã khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng hai vị lãnh tụ cách mạng lỗi lạc này.

Vững lòng biển đảo

Hơn 17 tỷ đồng hỗ trợ quân dân Trường Sa 

Tối 12-4, đoàn công tác TPHCM đã về đến cầu cảng Lữ đoàn 125 Hải quân, kết thúc 9 ngày thăm quân và dân quần đảo Trường Sa. Đón đoàn có các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo TP. 

 

Nhân sự

Công bố tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn được đánh giá là người có nhiều sáng tạo, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng và để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong sự phát triển của lĩnh vực bưu chính.

Cải cách hành chính