Phát huy sức mạnh lòng dân

SGGP
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang chói lọi nhất, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của dân tộc. Từ đây, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước. 

Đó là cuộc cách mạng của lòng dân, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của truyền thống yêu nước, ý chí quật cường dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó là thắng lợi của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thắng lợi mang tầm vóc thời đại ấy đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức bóc lột trên thế giới đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

73 năm qua, trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam luôn khắc sâu lời Bác “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Cái giá phải trả của cả dân tộc để có cơ đồ như ngày hôm nay là vô cùng to lớn. Thành công trong kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất non sông, trong việc đưa đất nước vượt ngưỡng đói nghèo, trở thành một quốc gia đang phát triển, vị thế và uy tín trên trường quốc tế được nâng cao, đã khẳng định sức mạnh, nguồn lực của dân tộc luôn được phát huy, bồi đắp.

Để gìn giữ đất nước yên bình, đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, thịnh vượng trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời kỳ hội nhập, chúng ta phải nắm chắc cơ hội và vượt qua những khó khăn thách thức. Cơ hội và thuận lợi có nhiều nhưng khó khăn, thách thức không hề nhỏ. Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn hiện diện, có mặt còn gay gắt hơn. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm và phức tạp hơn. Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm... mạnh mẽ hơn.

Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết qua các hội nghị Trung ương đã đưa ra các chủ trương, phương hướng phát triển, cùng với chính sách pháp luật ngày càng hoàn thiện. Vấn đề là phải làm cho bằng được với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tạo môi trường làm ăn thông thoáng, phát huy cho được nguồn lực xã hội và sức dân. Phải sắp xếp bộ máy tinh gọn, cải cách hành chính có hiệu quả và kiểm soát cho được quyền lực để dân tin. 
Người dân đã một lòng theo Đảng và nhất tề đứng lên làm Cuộc Cách mạng Tháng Tám lúc Đảng mới có 5.000 đảng viên. Ngày nay, với gần 5 triệu đảng viên, sức mạnh sẽ được nhân lên nếu mỗi đảng viên luôn phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp và gắn bó mật thiết với nhân dân như một thời đã từng đồng cam cộng khổ, quên mình cứu nước, cứu dân. 

Hệ thống cơ quan dân cử, nơi người dân ủy quyền thực thi quyền lực nhân dân ngày càng được củng cố và có điều kiện hoạt động tốt hơn sẽ phải vì dân làm tốt nhất vai trò của mình. Cùng với các tổ chức mặt trận, đoàn thể, các cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của dân sẽ đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng tốt hơn. Tất cả sẽ hợp sức, hợp lực xây dựng hệ thống chính trị mạnh - hoạt động với tinh thần phục vụ dân, vì lợi ích nhân dân. Sự chuyển động của cả hệ thống, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng phục vụ dân sẽ phát huy được sức mạnh lòng dân, sẽ đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước không phải là điều xa vời và không thể. 

Mục tiêu lớn, ý chí lớn, hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẽ phát huy tiềm năng, nguồn lực đưa đất nước phát triển, không một trở lực nào có thể ngăn cản được.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Dự án chống ngập 10 ngàn tỷ: Bàn giao mặt bằng trước ngày 30-6

Chiều 25-4, văn phòng UBND TP cho biết, liên quan tiến độ thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét đến yêu tố biên đổi khí hậu - giai đoạn 1 (dự án 10 ngàn tỷ đồng), Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Sở KH-ĐT khẩn trương thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND TP.

Quy hoạch

Tin buồn