Đồng chí Võ Văn Kiệt (người ngồi thứ 4 từ phải sang) dự Hội nghị tổng kết công tác Cơ yếu B2 lần thứ nhất, năm 1973 (Nguồn: Tạp chí Cơ yếu Ban Cơ yếu Chính phủ)

Niềm tự hào của Ngành Cơ yếu Việt Nam

Ngày 20-7-1954, Hiệp định Genève được ký kết, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã giành thắng lợi, nhưng miền Nam vẫn còn dưới ách thống trị của thực dân, tay sai.

Đọc nhiều nhất