Cần đẩy mạnh giáo dục di sản trong trường học

Cần đẩy mạnh giáo dục di sản trong trường học

Tới đây, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, các chuyên gia giáo dục kỳ vọng nội dung này sẽ được quan tâm đẩy mạnh, giáo dục có hiệu quả các giá trị truyền thống để qua đó bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đọc nhiều nhất