Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu làm lợi gần 123 tỷ đồng từ các phong trào “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”

Trong năm 2012, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) – đơn vị trực thuộc PV Gas đã tập trung phát động sâu rộng các phong trào thi đua như: “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”, “Tháng lao động giỏi”… Từ phong trào sáng kiến cải tiến, KVT đã tiết kiệm được 32 tỷ đồng. Ngoài ra, KVT còn thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý (công tác đấu thầu, nguyên nhiên vật liệu…), đạt được 7 tỷ đồng.

Kiều Yến

Các tin, bài viết khác