Điểm thi trắc nghiệm

 

SBD

Họ

Tên

Trường

Tổng

2363

Phan Hoaøng

AÂn

Trung phuù

61

2649

Ñoã Trang Thanh

An

PTNK

84

2248

Leâ Ñaëng Thuùy

An

Lyù Thöôøng Kieät

42

2132

Ñoã Haûi

Anh

Leâ Quyù Ñoân

96

2387

Tạ Nguyễn Bảo

Anh

LHP

92

3027

Hoàng Trần Duyên

Anh

LHP

92

2333

Toáng Quyønh

Anh

Buøi Thò Xuaân

87

2907

Phạm Nguyễn Thùy

Anh

LHP

86

2345

Nguyeãn Traàn Hoaøng

Anh

 

86

2394

Nguyễn Thanh

Anh

LHP

85

2583

Phạm Nguyễn Thùy

Anh

LHP

84

2856

Thaùi Thò Hoàng

Anh

PTNK

84

2029

Nguyeãn Hoaøng Phöông

Anh

THPT Leâ Hoàng Phong

84

2108

Ngoâ Thò Hoaøi

Anh

Leâ Hoàng Phong

83

2562

Nguyeãn Phan

Anh

TÑN

81

2913

Nguyễn Diệp

Anh

LHP

78

2344

Nguyeãn Ngoïc Lan

Anh

 

77

2050

Phan Nguyeãn Quyønh

Anh

THPT Traàn Ñaïi Nghóa

75

2030

Nguyeãn Lan

Anh

ÑH Huflit

72

2045

Nguyeãn Haûi

Anh

THCS Leâ Vaên Taùm

72

2080

Nguyeãn Traàn Minh

Anh

THPT Nguyeãn Thò Minh Khai

70

2048

Traàn Vuõ Tuaán

Anh

THPT Phuù Nhuaän

68

2400

Ñaøo Kim

Anh

TÑN

65

2057

Phaïm Nguyeãn Ñöùc

Anh

THPT Nguyeãn Thò Minh Khai

59

2403

Hồ Nguyên

Bảo

LHP

94

2065

Nguyeãn Thuùy Nhö

Bình

TTGDTX Chu Van An

70

2919

Phan Công

Các

LHP

87

2379

Leâ Minh

Chaâu

Trung phuù

88

2042

Ngoâ Phöông

Chaâu

THPT Buøi Thò Xuaân

86

2031

Ñinh Thò Hoàng

Chaâu

THPT Leâ Hoàng Phong

80

2321

Höùa Soaûi

Chaâu

Nguyeãn Thò Minh Khai

69

2925

Văn Nguyễn Bích

Châu

LHP

85

2397

Ñoã Ngoïc Quyønh

Chi

PTNK

93

2166

Voõ Ngoïc Lam

Chi

 

65

2100

Hoàng Ñoâng Anh

Chi

TTBDVH 218 Lyù Töï Troïng

59

2008

Nguyeãn Vaên Thieän

Chí

Hoaøng Vaên Thuï

65

2018

Huyønh Nguyeãn Hoaøng

Chinh

THPTBC Traàn Khai Nguyeân

49

2931

Nông Đức

Chính

LHP

90

2916

Traàn Quoác

Chöông

PTNK

78

2159

Buøi Nam

Cöôøng

Buøi Thò Xuaân

75

2298

Leâ Ñöùc

Cöôøng

TTBDVH - ÑHQG

31

2194

Nghieâm Leâ Thu

Cuùc

Gia Ñònh

70

2619

Phan Nguyễn Khánh

Đan

LHP

89

2339

Nguyeãn Löøng

Danh

Lyù Thöôøng Kieät

83

2218

Nguyeãn Thò

Dieäu

Lyù Thöôøng Kieät

56

2403

Hồ Nguyên

Bảo

LHP

94

2065

Nguyeãn Thuùy Nhö

Bình

TTGDTX Chu Van An

70

2919

Phan Công

Các

LHP

87

2379

Leâ Minh

Chaâu

Trung phuù

88

2042

Ngoâ Phöông

Chaâu

THPT Buøi Thò Xuaân

86

2031

Ñinh Thò Hoàng

Chaâu

THPT Leâ Hoàng Phong

80

2321

Höùa Soaûi

Chaâu

Nguyeãn Thò Minh Khai

69

2925

Văn Nguyễn Bích

Châu

LHP

85

2397

Ñoã Ngoïc Quyønh

Chi

PTNK

93

2166

Voõ Ngoïc Lam

Chi

 

65

2100

Hoàng Ñoâng Anh

Chi

TTBDVH 218 Lyù Töï Troïng

59

2008

Nguyeãn Vaên Thieän

Chí

Hoaøng Vaên Thuï

65

2018

Huyønh Nguyeãn Hoaøng

Chinh

THPTBC Traàn Khai Nguyeân

49

2931

Nông Đức

Chính

LHP

90

2916

Traàn Quoác

Chöông

PTNK

78

2159

Buøi Nam

Cöôøng

Buøi Thò Xuaân

75

2298

Leâ Ñöùc

Cöôøng

TTBDVH - ÑHQG

31

2194

Nghieâm Leâ Thu

Cuùc

Gia Ñònh

70

2619

Phan Nguyễn Khánh

Đan

LHP

89

2339

Nguyeãn Löøng

Danh

Lyù Thöôøng Kieät

83

2218

Nguyeãn Thò

Dieäu

Lyù Thöôøng Kieät

56

2685

Leâ Thò Ngoïc

Giao

PTNK

92

2040

Nguyeãn Thò Ngoïc

Giaøu

Trung taâm BDVH-ÑHQG

59

2260

Nguyeãn Thò Ngoïc

Giaøu

Lyù Thöôøng Kieät

54

2409

Nguyeãn Thò Ngoïc

Haân

TÑN

83

2046

Nguyeãn Ngoïc

Haân

THPT Leâ Quyù Ñoân

66

2251

Tröông thò ngoïc

Haân

Lyù Thöôøng Kieät

43

2607

Vuõ Ñinh Xuaân

Haäu

TÑN

92

2703

Nguyeãn Coâng

Haäu

PTNK

87

2198

Nguyeãn Thò Thanh

Haèng

Voõ Thò Saùu

80

2329

Leâ Thaùi

Haèng

Tröông Vónh Kyù

78

2424

Nguyeãn Thò Hoàng

Haïnh

PTNK

96

2340

Nguyeãn Thò Hoàng

Haïnh

 

70

2628

Nguyễn Ngọc

Hạnh

LHP

75

2694

Nguyeãn Thò Thaùi

Haø

PTNK

93

2094

Nguyeãn Minh

Haø

Nguyeãn Coâng Tröù

61

2310

Huyønh Thanh

Haø

Duy Taân

49

2589

Haø Tröôøng

Haûi

TÑN

90

2418

Leâ Hoaøng

Haûi

TÑN

81

2091

Nguyeãn Theá

Haûi

 

44

2433

Traàn Thò Thu

Hieàn

PTNK

96

2712

Nguyeãn Cao Minh

Hieàn

PTNK

81

2721

Nguyeãn Xuaân

Hieàn

PTNK

81

2079

Phan Thò Thu

Hieàn

THPT Ngoâ Quyeàn

63

2013

Phan Traàn Thanh

Hieáu

THPT Nguyeãn Coâng Tröù

77

2439

La Đình Duy

Hiền

LHP

90

2637

Nguyn Ngc Minh

Hiếu

LHP

87

2012

Nguyeãn Kim

Hoa

TTLT ÑH Sö Phaïm

91

2247

Hoà Thò Kim

Hoa

Lyù Thöôøng Kieät

49

2730

Nguyeãn Huy

Hoaøng

PTNK

92

2104

Buøi Traàn Phöông

Hoaøng

Trung taâm BDVH - ÑHQG

69

2296

Haø Nguyeãn Taán

Hoaøng

Taân Bình

51

2212

Phan Ñình

Höng

Lyù Thöôøng Kieät

90

2451

Phaïm Thu

Höông

PTNK

90

2460

Trònh Myõ

Höông

PTNK

90

2625

Nguyeãn Thuïy Giaùng

Höông

TÑN

74

2211

Leâ Nguyeãn Xuaân

Höông

Lyù Thöôøng Kieät

71

2015

Traàn Thu

Höông

THPT Ngoâ Quyeàn

67

2190

Lyù Thò Thu

Höông

Nguyeãn Traõi

63

2068

Phaïm Khöông Thaûo

Höông

THPT Phuù Nhuaän

57

2259

Huyønh Thò Thuøy

Höông

Lyù Thöôøng Kieät

54

2327

Traàn Trung

Huaân

Traàn Ñaïi Nghóa

71

2025

Lyù Gia

Hueä

THPT  Huøng Vöông

65

2646

Đinh Mạnh

Hùng

LHP

79

2052

Lyù Khaùnh

Huøng

THPT Nguyeãn Hieàn

83

2448

Trần Thị Ngọc

Hương

LHP

95

2457

Phan Xuân

Hương

LHP

93

2072

Nguyeãn Tuaán

Huy

THPT Huøng Vöông

93

2442

Ñoã Syõ

Huy

PTNK

88

2064

Nguyeãn Thaønh

Huy

THPT Huøng Vöông

79

2220

Phan Anh

Huy

Lyù Thöôøng Kieät

72

2036

Traàn Ngoïc Thanh

Huyeàn

THPT Traàn Ñaïi Nghóa

85

2739

Laïi Vaân

Huyeàn

PTNK

82

2071

Nguyeãn Mai Ngoïc

Huyeàn

TTLT Nguoàn Saùng - ÑHSP

82

2016

Vuõ Thò Thanh

Huyeàn

THPT Gia Ñònh

71

2943

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

LHP

86

2946

Nguyễn Lê Hoàng

Kha

LHP

94

2466

Đinh Phạm

Khang

LHP

93

2035

Nguyeãn Thò Kieàu

Khanh

THCS Ñoaøn Keát

51

2169

Nguyeãn Phaïm Ñoan

Khaùnh

Phuù Nhuaän

92

2116

Ñoaøn Quoác

Khaùnh

Oân thi ÑH

51

2673

Lê Anh

Khoa

LHP

94

2748

Leâ Phaïm Ñaêng

Khoâi

PTNK

83

2356

Sa Anh

Kieät

Trung Phuù

59

2949

Khổng Nhã

Kiều

LHP

78

2119

Buøi Duy

Laâm

Marie Curie

66

2167

Trònh Ngoïc

Laâm

TTBDVH

61

2192

Phaïm Theá

Laân

Leâ Hoàng Phong

84

2347

Huyønh Thò Xuaân

Lan

TTBDVH - ÑHQG

45

2955

Phan Thị Kim

Linh

LHP

88

2604

Traàn Thanh Duy

Linh

PTNK

85

2958

Trần Quế

Linh

LHP

82

2952

Nguyễn Hoàng

Linh

LHP

80

2682

Trịnh Hoàng Mỹ

Linh

LHP

78

2090

Thaùi Ngoïc

Linh

 

75

2083

Nguyeãn Hoaøng

Linh

Nguyeãn Thöôïng Hieàn

74

2019

Hoà Truùc

Linh

THPT Nguyeãn Höõu Caàu

66

2128

Traàn Thò Myõ

Linh

Thuû Khoa Huan

56

2078

Vuõ

Linh

Trung taâm BDVH - ÑHQG

53

2115

Nguyeãn Thò Thuøy

Linh

TTLT Vónh Vieãn

50

2757

Leâ Thaùi

Loäc

PTNK

89

2315

Tröông Hoaøng Vónh

Loäc

Buøi Thò Xuaân

72

2475

Nguyễn Thị Thanh

Loan

LHP

91

2124

Taêng Thy

Loan

Nguyeãn Du

82

2499

Hoàng Bích

Loan

TÑN

75

2380

Döông Ngoïc

Loan

Trung phuù

56

2375

Nguyeãn Thò Phöôùc

Lôïi

Trung phuù

75

2238

Nguyeãn Traàn

Lôïi

Lyù Thöôøng Kieät

71

2484

Trương Ngọc Vân

Long

LHP

92

2877

Cao Hoàng

Long

LHP

91

2140

Nguyeãn Baûo

Long

Nguyeãn Thò Minh Khai

90

2634

Tröông Hoaøng

Long

TÑN

89

2316

Nguyeãn Kim

Long

Nguyeãn Höõu Huaân

83

2158

Huyønh Thanh

Long

Huøng Vöông

68

2320

Phan Duy

Long

Leâ Quyù Ñoân

67

2290

Traàn Haûi

Ly

Buøi Thò Xuaân

88

2691

Võ Thị Minh

LHP

85

2652

Nguyeãn Hoaøng Minh

Lyù

TÑN

95

2700

Thân Thị Hồng

Mai

LHP

86

2883

Nguyễn Thị Trúc

Mai

LHP

81

2034

Traàn Thò Nhö

Mai

THPT Nguyeãn Thò Minh Khai

77

2180

Nguyeãn Khoång Töôøng

Minh

Nguyeãn Höõu Huaân

81

2297

Nguyeãn Thò Tuyeát

Minh

Gia Ñònh

80

2107

Haø Quang

Minh

Nguyeãn Thöôïng Hieàn

70

2326

Tröông Haø

Minh

Nguyeãn Chí Thanh

65

2292

Nguyeãn Anh

Minh

TTBDVH ÑHQG

55

2136

Chaâu Nhaät

Minh

Hoàng Baøng

41

2086

Nguyeãn Traàn Caùt

My

 

86

2105

Nguyeãn Traø

My

THPT Voõ Thò Saùu

69

2415

Leâ Ñoã Haûi

Ñaêng

PTNK

87

2961

Đặng Trần Hoàng

Nam

LHP

91

2182

Nghieâm Huyønh

Nam

Marie Curie

82

2133

Nguyeãn Ngoïc

Ñaøo

Leâ Thaùnh Toân

79

2240

Nguyeãn Thò Haïnh

Ñaøo

Lyù Thöôøng Kieät

58

2964

Nguyễn Kiều

Nga

LHP

85

2709

Bùi Nguyệt

Nga

LHP

83

2202

Traàn Thò Nguyeät

Nga

Lyù Thöôøng Kieät

71

2185

Nghieâm Thò Phöông

Nga

Leâ Hoàng Phong

68

2295

Traàn Mai

Nga

Phuù Nhuaän

62

2766

Phaïm Thò Thuøy

Ngaân

PTNK

82

2122

Ñoã Kim

Ngaân

Thí sinh töï do

74

2150

Voõ Thò Kim

Ngaân

TTBDVH - ÑHQG TPHCM

61

2718

Nguyễn Hoàng Đông

Nghi

LHP

87

2081

Phaïm Phöông

Nghi

THPT Hoaøng Vaên Thuï

75

2889

Trần Bảo

Ngọc

LHP

84

2967

Huỳnh Bội

Ngọc

LHP

75

2469

Traàn Thò Baûo

Ngoïc

PTNK

94

2775

Hoaøng Bích

Ngoïc

PTNK

86

2033

Phaïm Ñaëng Hoàng

Ngoïc

THPT Traàn Ñaïi Nghóa

86

2101

Nguyeãn Thuùy

Ngoïc

THPT Nguyeãn Du

55

2177

Nguyeãn Thò Bích

Ngoïc

Nguyeãn Coâng Tröù

51

2478

Chu Minh

Nguyeâät

PTNK

82

2862

Huyønh Ñoã Höông

Nguyeân

PTNK

71

2097

Phan Hoaøng Thaûo

Nguyeân

Marie Curie

68

2306

Vuõ Vónh

Nguyeãn

Marie-Curie

76

2175

Huyønh Thò Kim

Nguyeät

Nguyeãn Trung Tröïc

44

2727

Lê Văn

Nguyên

LHP

83

2323

Buøi Minh

Nhaät

Huøng Vöông

82

2493

Nguyễn Hữu

Nhân

LHP

85

2162

Nguyeãn Thò Thanh

Nhaøn

Traàn Phuù

64

2784

Traàn Minh Tueä

Nhi

PTNK

89

2793

Nguyeãn Di

Nhieân

PTNK

89

2386

Giang Bích

Nhö

TÑN

71

2257

Tia Thuïy

Nhö

Lyù Thöôøng Kieät

52

2688

Nguyeãn Hoàng

Nhu

TÑN

91

2060

Nguyeãn Höông

Nhu

THPT Leâ Quyù Ñoân

67

2970

Nguyễn Hoàng Bảo

Như

LHP

85

2736

Nguyễn Ai

Như

LHP

84

2658

Döông Minh

Ñöùc

PTNK

88

2667

Hoaøng

Ñöùc

PTNK

88

2973

Nguyễn Thị Hoàng

Oanh

LHP

86

2976

Phùng Ngọc Hoàng

Oanh

LHP

82

2378

Traàn Thò Chaâu

Pha

Trung phuù

68

2745

Nguyễn Nhã

Phi

LHP

91

2264

Nguyeãn Chaâu

Phi

Lyù Thöôøng Kieät

41

2496

Huyønh Kim

Phong

PTNK

97

2487

Ñoã Nguyeãn Hoaøng

Phong

PTNK

91

2613

Thaùi Hoàng

Phong

PTNK

80

2266

Traàn Thanh

Phong

Lyù Thöôøng Kieät

41

2170

Nghieâm Thò Bích

Phöôïng

Nguyeãn Coâng Tröù

75

2021

Nguyeãn Xuaân

Phöôïng

THPT Voõ Thò Saùu

49

2261

Ñaëng Thò Thuùy

Phöôïng

Lyù Thöôøng Kieät

39

2110

Phaïm Ngoïc

Phöôïng

töï do

32

2514

Voõ Traàn Lan

Phöông

PTNK

92

2811

Ñaøo Nguyeãn Minh

Phöông

PTNK

92

2301

Hoaøng Haø

Phöông

Nguyeãn Thò Minh Khai

84

2221

Traàn Thò Lan

Phöông

Lyù Thöôøng Kieät

81

2163

Buøi Traàn Nhö

Phöông

Leâ Hoàng Phong

78

2874

Leâ An

Phöông

PTNK

76

2010

Quaùch Vy

Phöông

THPT Huøng Vöông

76

2076

Nguyeãn Thanh Truùc

Phöông

THPT Voõ Thò Saùu

72

2868

Ñinh Thò Dieäu

Phöông

PTNK

68

2099

Ñaëng Duy

Phöông

THPT Goø Vaáp

67

2208

Laâm Thò Ngoïc

Phöông

Lyù Thöôøng Kieät

57

2308

Löông Duy

Phöôùc

Traàn Ñaïi Nghóa

82

2982

Triệu Hồng

Phúc

LHP

87

2511

Huỳnh Diễm

Phúc

LHP

83

2697

Töø Ngoïc

Phuïng

TÑN

97

2161

La Kim

Phuïng

Leâ Hoàng Phong

81

2754

Nguyễn Kim

Phụng

LHP

85

2502

Trần Khánh

Phương

LHP

89

2763

Bùi Đức

Phương

LHP

87

2979

Trần Phan Nam

Phương

LHP

85

2895

Trịnh Hoàng Kim

Phượng

LHP

91

2028

Nguyeãn Thanh

Phuù

THPT Leâ Hoàng Phong

86

2802

Traàn Vaên Minh

Phuùc

PTNK

90

2377

Nguyeãn Minh

Phuùc

Trung phuù

82

2098

Ñoã Thoáng

Phuùc

THCS Colette

74

2058

Ngoâ Taán

Phuùc

Trung taâm BDVH - ÑHQG

67

2191

Ngoâ Taán

Phuùc

TTBDVH - ÑHQG

32

2307

Nguyeãn Vöông

Quaân

Tröng Vöông

50

2706

Ñaëng Vinh

Quang

TÑN

85

2332

Nguyeãn Höõu

Quang

Tröng Vöông

78

2014

Traàn Ngoïc Vinh

Quang

 

62

2142

Leâ

Quoác

Gia Ñònh

78

2176

Nguyeãn Thò Vaân

Quyeân

Marie-Curie

46

2520

Phạm Lâm Thuỵ

Quyên

LHP

94

2988

Phạm Võ Bảo

Quỳnh

LHP

83

2622

Döông Vaân

Quyønh

PTNK

89

2047

Phan Toá

Quyønh

THPT Löông Vaên Can

71

2535

Nguyeãn Hoaøng Phöông

Quyønh

TÑN

69

2199

Traàn Phöông

Quyønh

TTBDVH - ÑHQG

58

2141

Nguyeãn Ñoã Minh

Sôn

Buøi Thò Xuaân

74

2991

Vũ Khắc Bình

Sơn

LHP

83

2334

Leâ Ñöùc

Taâm

Nguyeãn Khuyeán

74

2165

Ngoâ Thanh

Taâm

Phuù Nhuaän

73

2125

Nguyeãn Thanh

Taâm

 

71

2790

Đỗ Thị Phương

Tâm

LHP

87

2781

Bạc Trần Ngọc

Tâm

LHP

84

2799

Nguyễn Thị Nhật

Tân

LHP

66

2299

Dö Thieân Anh

Taøi

Nguyeãn Khuyeán

43

2234

Ñoaøn Thò Beù

Taùm

Lyù Thöôøng Kieät

44

2342

Hoaøng Minh

Thaéng

Nguyeãn Khuyeán

76

2303

Leâ Thuïy Mai

Thanh

Nguyeãn Höõu Huaân

65

2102

Sen Lien

Thanh

Nguyeãn Thöôïng Hieàn

51

2123

Nguyeãn Phöông

Thanh

Thuû Ñöùc

50

2529

Nguyễn Phương

Thảo

LHP

90

2538

Dương Phương

Thảo

LHP

87

2994

Lê Ngọc Phương

Thảo

LHP

86

3000

Lê Hồ Thanh

Thảo

LHP

84

2808

Nguyễn Ngọc Lan

Thảo

LHP

83

2532

Löông Phöôùc

Thaønh

PTNK

91

2724

Tröông Trung

Thaønh

TÑN

77

2348

Leâ Quoác

Thaùi

Trung phuù

79

2138

Trònh Minh

Thaùi

TTLT Vónh Vieãn

46

2085

Nguyeãn Quoác

Thaùi

PTTH Daân laäp Hoøa Bình

44

2174

Leâ Phan Phöông

Thaûo

Traàn Ñaïi Nghóa

90

2103

Voõ Xuaân Höông

Thaûo

Trung taâm BDVH - ÑHQG

88

2318

Huyønh Phöông

Thaûo

Gia Ñònh

87

2186

Traàn Ngoïc Thanh

Thaûo

Phuù Nhuaän

57

2059

Nguyeãn Thanh

Thaûo

THPT Nguyeãn Traõi

37

2189

Tröông Ngoïc Thuaän

Thieân

Nguyeãn Thaùi Bình

46

2817

Nguyễn Hoàng

Thiện

LHP

80

2096

Phaïm Thò Anh

Thô

Phuù Nhuaän

67

2288

Nguyeãn Höõu

Thoaïi

TTBDVH - ÑHQG

70

2547

Hoàng Phúc

Thông

LHP

91

2391

Buøi Baù

Thònh

TÑN

60

3003

Nguyễn Hà

Thu

LHP

87

2324

Phan Hoaøi

Thu

Gia Ñònh

48

2823

Trương Đình Anh

Thư

LHP

90

2020

Mai Thò

Thuaän

THPT Nguyeãn Höõu Huaân

75

2820

Nguyeãn Minh

Thuøy

PTNK

92

2454

Nguyeãn Ngoïc Ñoan

Thuøy

TÑN

82

2063

Laâm Ngoïc

Thuùy

THPT Huøng Vöông

65

2358

Phaïm Ñaøo Thanh

Thuùy

Trung phuù

45

2148

Traàn Thò Thanh

Thuûy

Nguyeãn Thöôïng Hieàn

87

2088

Nguyeãn Thò Phöông

Thuûy

THPT Huøng Vöông

69

2193

Leâ Thò Thanh

Thuûy

Taân Thoâng Hoäi

65

2044

Leâ Thò Thanh

Thuûy

THPT Nguyeãn Khuyeán

62

2829

Trần Thị Phương

Thuý

LHP

81

3006

Lê Nguyễn Bích

Thy

LHP

93

2835

Nguyễn Vũ Đường

Thy

LHP

90

2814

Leâ Traàn Minh

Thy

TÑN

86

2742

Vuõ Thò Thuûy

Tieân

TÑN

86

2074

Dieäp Thuùy

Tieân

THPT Huøng Vöông

81

2314

Vuõ Thò Thuûy

Tieân

Traàn Ñaïi Nghóa

76

2089

Leâ Thò Thuûy

Tieân

Trung taâm BDVH Nguoàn Saùng

61

3009

Lê Ngọc Mỹ

Tiên

LHP

94

2201

Phan Thanh Trung

Tín

Nguyeãn Coâng Tröù

42

2832

Nguyeãn Thò Mai

Traâm

PTNK

93

2769

Voõ Ngoïc

Traâm

TÑN

87

2154

Traàn Nguyeãn Leâ

Traâm

TTBDVH Chu Vaên An

81

2195

Nguyeãn Minh

Traân

Voõ Thò Saùu

81

2149

Leâ Ngoïc

Traân

Nguyeãn Tri Phöông

72

2322

Nguyeãn Leâ Baûo

Traân

 

70

2294

Vuõ Thuïy Huyeàn

Traân

 

62

2556

Huỳnh Tú

Trân

LHP

90

2841

Phạm Thị Minh

Trân

LHP

84

2565

Hà Phạm Đoan

Trang

LHP

95

2847

Lê Đặng Thùy

Trang

LHP

94

2069

Voõ Thò Tuyeát

Trang

THPT Huøng Vöông

92

2631

Nguyeãn Thuøy

Trang

PTNK

82

2056

Traàn Thò Thu

Trang

Thí sinh töï do

78

3012

Phạm Thị Ngọc

Trang

LHP

77

2472

Traàn Ngoïc Lan

Trang

TÑN

61

2385

Nguyeãn Thò Huyeàn

Trang

Trung phuù

58

2481

Nguyeãn Thò Thu

Trang

TÑN

57

2084

Nguyeãn Thò Thu

Traø

THPT Phuù Nhuaän

84

2129

Phaïm Nguyeãn Phöông

Traø

Nguyeãn Höõu Huaân

75

2269

Traàn thò tuù

Trinh

Lyù Thöôøng Kieät

59

2574

Phan Hồ Thanh

Trúc

LHP

91

2859

Tạ Thanh

Trúc

LHP

83

2901

Phạm Hồng Thanh

Trúc

LHP

71

2853

Phạm Quang

Trung

LHP

92

2285

Nguyeãn Minh

Trung

Buøi Thò Xuaân

71

2844

Phaïm Thaùi Thanh

Truùc

PTNK

85

2087

Leâ Nguyeãn Hoaøng

Truùc

Leâ Quyù Ñoân

74

2171

Traàn Thanh

Truùc

Huøng Vöông

74

2252

Ñaøo Thanh

Truùc

Lyù Thöôøng Kieät

37

2007

Nguyeãn Ñaïi

Tuaán

Phoå thoâng Naêng khieáu

81

3015

Nguyeãn Thanh

Tuaán

LHP

73

2313

Phaïm Anh

Tuaán

Nguyeãn Höõu Huaân

73

2127

Phaïm Ñöùc Anh

Tuaán

BDVH Lyù Töï Troïng

58

2156

Traàn Ngoïc

Tuaán

Voõ Thò Saùu

41

2272

Huyønh Ngoïc

Tuaán

Lyù Thöôøng Kieät

40

2346

Phaïm Vuõ

Tuaân

Traàn Ñaïi Nghóa

81

2550

Nguyeãn Thanh

Tuøng

PTNK

86

2331

Ngoâ Thò Ngoïc

Tuyeàn

Nguyeãn Höõu Huaân

70

2383

Nguyeãn Thanh

Tuyeàn

Trung phuù

63

2865

Phạm Chu Minh

Tuyền

LHP

92

2304

Löõ Hoaøng

Uyeân

Nguyeãn Coâng Tröù

80

2577

Vöông Thò Thanh

Vaân

PTNK

93

2892

Vuõ Thuûy

Vaân

PTNK

93

2568

Toân Hoà Thanh

Vaân

PTNK

91

2559

Leâ Thò Tuyeát

Vaân

PTNK

89

2293

Nguyeãn Thò Thanh

Vaân

TTBDVH ÑHQG

76

2335

Nguyeãn Nhaät Haûi

Vaân

Ngoâ Quyeàn

69

2317

Ngoâ Thò Kieàu

Vaân

Maïc Ñónh Chi

67

3021

Lương Hoàng Mỹ

Vân

LHP

92

2871

Nguyễn Thị Thanh

Vân

LHP

89

3018

Đặng Thụy Ngọc

Vân

LHP

83

2067

Nguyeãn Lan

Vi

THPT Leâ Hoàng Phong

66

2553

Nguyeãn Hoaøng

Vieät

TÑN

90

2200

Phaïm Phöông

Vinh

Gia Ñònh

59

2006

Thaùi Quang

Vinh

Baùn coâng Kieán Thieát

56

2850

Nguyeãn Hoaøng

Vuõ

PTNK

82

2586

Lyù Ngoïc Töôøng

Vy

PTNK

89

3024

Lê Thị Hiền

Vy

LHP

86

2205

Leâ Hoà Thuùy

Vy

Lyù Thöôøng Kieät

84

2366

Löu Thò Mai

Vy

Trung phuù

84

2173

Nguyeãn Thò Truùc

Vy

Voõ Thò Saùu

80

2898

Leâ Ngoïc Lan

Vy

PTNK

74

2130

Nguyeãn Löông Yeán

Vy

Maïc Ñónh Chi

58

2325

Traàn Kim Yeán

Vy

Nguyeãn Chí Thanh

56

2209

Thaân Kim

Yeán

Lyù Thöôøng Kieät

73

2082

Voøng Myõ

Yeán

Nguyeãn Thöôïng Hieàn

68

2041

Leâ Thuïy

THPT Nguyeãn Chí Thanh

61

2024

 

 

 

83

1244

 

 

 

78

1236

 

 

 

75

1242

 

 

 

72

1250

 

 

 

72

1249

 

 

 

67

1245

 

 

 

65

1234

 

 

 

64

1235

 

 

 

56

1247

 

 

 

55

1239

 

 

 

54

1237

 

 

 

52

1243

 

 

 

52

1246

 

 

 

46

1241

 

 

 

44

1240

 

 

 

32

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

TPHCM: Tiêu chí nào để trường học mở cửa trở lại?

TPHCM: Tiêu chí nào để trường học mở cửa trở lại?

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có tờ trình gửi Thường trực UBND TPHCM về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM.

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2021: Điểm chuẩn tăng kỷ lục

17 giờ ngày 16-9, tất cả học viện, đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm (gọi tắt là ĐH-CĐ) trên cả nước hoàn tất công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kết quả điểm chuẩn năm nay xác lập kỷ lục chưa có tiền lệ khi có ngành tăng đến 9 điểm so với năm 2020; có ngành 30 điểm vẫn không đậu.  

Giáo dục hội nhập

Văn hay chữ tốt

Trao giải “Văn hay chữ tốt” và “Lớn lên cùng sách”

Hội thi “Văn hay chữ tốt” cấp thành phố lần thứ 21 được tổ chức vào ngày 7-1 và hội thi “Lớn lên cùng sách” lần thứ 6 được tổ chức vào ngày 8-1 vừa qua đã khép lại thành công tại Lễ tổng kết trao giải sáng nay 15-1 tại TPHCM.

Giải thưởng võ trường toản

Giải thưởng Võ Trường Toản 2020: Những cống hiến trong sự nghiệp “trồng người”

Ghi nhận 4 trong số 50 gương nhà giáo là cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản 2020, chúng tôi nhận thấy các thầy cô là những giáo viên nhiệt huyết, say mê với nghề, có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục, lan tỏa các sáng kiến hay về đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức giảng dạy, được đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh và học sinh kính trọng.

Học bổng nguyễn văn hưởng

Mong ước của người truyền lửa

Buổi sáng cuối tuần, các bác sĩ trẻ, sinh viên ngành y dược từng được nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã hẹn nhau đến thăm gia đình bác sĩ Tạ Trung Quấc, mạnh thường quân ủng hộ tài chính giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ khoác áo blouse trắng, trong hơn 10 năm qua. 

Giải thưởng tôn đức thắng

Hun đúc ngọn lửa sáng tạo

“Nếu không có bà Bé Ba, chắc giờ này chúng tôi đã bỏ cuộc và phá sản”, ông Phạm Thành Lộc, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thanh Bình, bộc bạch trong lúc dẫn chúng tôi đi thăm những mô hình trồng khí canh đầy ắp rau xanh ở huyện Củ Chi, TPHCM. 

Diễn đàn Chống bệnh thành tích trong giáo dục