Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển

Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển

Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 1
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 2
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 3
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 4
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 5
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 6
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 7
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 8
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 9
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 10
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 11
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 12
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 13
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 14
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 15
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 16
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 17
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 18
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 19
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 20
Nhọc nhằn nghề đẽo đá, đục hàu nơi cửa biển ảnh 21

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác