Ông thầy ăn một...

- Bác ơi! Chuyện độc quyền sách giáo khoa...

- Dư luận đang ì xèo. Chính ông “độc quyền” là Nhà xuất bản Giáo dục cũng lên tiếng.

- Sao vẫn khổ lắm, nói mãi...?

- Vì hồi phân giải vẫn chưa.

- Chuyện đơn giản thế, chỉ cần một quyết định. Chính nơi độc quyền cũng đồng ý.

- Nhưng nhiều nơi khác không đồng ý.

- Sao thế?

- Nhiều lý do. Có cái chính, cái phụ. Có khi có một lý do phụ rất quan trọng.

- Lý do gì?

- Ông thầy ăn một… bà cốt ăn hai. Ông độc quyền ăn một, biết đâu các chỗ khác chẳng… ăn mười.

- Ô bác ơi! Lại làm cho khốc hại... chẳng qua vì tiền.

PHÚ THÁI

Các tin, bài viết khác