Phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

          Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

          Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý!

          Thưa đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, tôi rất vui mừng, xúc động cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (2-7-1976 – 2-7-2016).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị đại biểu, khách quý, đồng chí, đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể các đồng chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Việt Dũng

          Thưa đồng chí, đồng bào!

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Công lao và sự nghiệp của Người, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người tỏa sáng đến muôn đời thế hệ mai sau.

Sinh thời, giữa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thống nhất đất nước, trong tâm trí, Người luôn đau đáu hướng về miền Nam ruột thịt, trong đó có Sài Gòn - Gia Định. Chính nơi đây đã từng lưu dấu chân và tiễn Người ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm gian khổ đi tìm chân lý giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ lầm than. Sài Gòn - Gia Định còn là nơi hình thành tổ chức Công hội đỏ và An Nam Cộng sản Đảng - một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, là địa bàn hoạt động của Trung ương Đảng trong nhiều thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám. Sài Gòn - Gia Định luôn trung dũng, kiên cường, không ngại hy sinh, gian khổ, một lòng một dạ theo Đảng và Bác Hồ kính yêu; đã vùng lên mạnh mẽ trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, trong Cách mạng Tháng Tám và đã thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên, mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta, cùng “miền Nam thành đồng” đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, kiên trung, bất khuất, xứng danh “Đất thép thành đồng”. Nơi đây cũng là điểm quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đầy gian lao, anh dũng, kết thúc thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, Đảng bộ và nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập nên nhiều chiến công hiển hách; luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc Thành phố mang tên Người. Xét thấy thành phố Sài Gòn - Gia Định xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất đã chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Bốn mươi năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, vượt lên khó khăn, thách thức, huy động tốt mọi nguồn lực với tư duy mới, cách làm mới phù hợp với thực tiễn của Thành phố, của đất nước, đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại..., đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với vai trò là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong nhiều thập niên, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết các vấn đề xã hội. Công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng được cải thiện, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện dân sinh và từng bước tạo nên diện mạo mới khang trang, hiện đại. Trong quá trình phát triển, Thành phố luôn chú trọng tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội, thể hiện sinh động bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc y tế có chuyển biến tích cực, khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của Thành phố; phong trào quần chúng ở các giới, các tổ chức chính trị - xã hội luôn sôi nổi, thiết thực cùng với Đảng bộ, chính quyền chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo. Công tác vận động nhân dân được tăng cường đổi mới theo hướng tích cực, hiệu quả. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, trong nước còn nhiều khó khăn, tác động đến quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn vững vàng về chính trị, chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Những kết quả nêu trên luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Thành phố, quá trình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình.

Những thành tựu Thành phố đạt được trong 40 năm qua là to lớn và rất quan trọng, tạo tiền đề để Thành phố tiếp tục phát triển trong những năm tới, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 40 năm qua.

          Thưa đồng chí, đồng bào!

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang bước vào giai đoạn cách mạng mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Những bài học kinh nghiệm sâu sắc được Đại hội lần thứ XII của Đảng đúc kết sau 30 năm đổi mới; mục tiêu, phương hướng và hệ thống nhiệm vụ, giải pháp được xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội sẽ là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố tổ chức quán triệt, tiếp thu, cụ thể hóa thành chương trình hành động, đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới trên địa bàn, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu trên, cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, không ngừng xây dựng Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chủ động, kiên trì thực hiện các giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố với cơ sở hạ tầng hiện đại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo phát triển trình độ cao; chính trị - xã hội ổn định; nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế để phát triển. Thành phố phải đi đầu trong quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Nỗ lực phấn đấu để thành tựu đạt được trong thời gian tới của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là tỷ lệ tăng trưởng cao hơn cả nựớc, tỷ lệ đóng góp ngân sách ngày càng cao, mà quan trọng hơn chính là kinh nghiệm, mô hình, giải pháp mới, mang tính đột phá trong vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần tích cực để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn dõi theo từng bước đi lên của Thành phố, trân trọng những kết quả, thành tích xuất sắc, chia sẻ với những trăn trở, lo toan và mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn, đột phá hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của vùng và của cả nước.

Cùng với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tôi trân trọng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho Thành phố về mọi mặt để Thành phố có thêm động lực phát triển, lan tỏa động lực cho vùng và cả nước phát triển và mãi mãi xứng đáng là thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Thành phố Anh hùng.

Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố tiếp tục giành được được nhiều thắng lợi, thành công hơn nữa.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc.

          Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KIỀU PHONG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm phiền hà cho người dân

Chiều 19-4, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn có buổi làm việc với quận Bình Tân về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư

Sáng 12 - 3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 12-KH/QU ngày 12/9/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 7. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng tại Cà Mau và Bạc Liêu

Chiều 8-4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao 230 suất học bổng (1 triệu đồng/suất); trong đó, 100 suất dành riêng cho con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Nhân sự

Cải cách hành chính

Hậu Giang: Đột phá cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sáng ngày 8-4, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công: 1900 86 68 95. Dự lễ có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP