Tổng kết thực tiễn và lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Tổng kết thực tiễn và lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.