Kết quả biểu quyết thông qua  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

GDP năm 2018 dự kiến tăng 6,5% - 6,7%​

Sáng nay, 10-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Có 417 ĐBQH tán thành, bằng 84,93% tổng số ĐBQH.