Xây dựng biểu tượng, hình ảnh địa phương

Xây dựng biểu tượng, hình ảnh địa phương

Hình ảnh địa phương được tạo dựng không chỉ từ những điều “hữu hình”, mà quan trọng hơn còn từ những điều “vô hình” như là một biểu tượng, một hình ảnh, một khẩu hiệu hành động.