Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói”

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025 do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT làm Phó Trưởng ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025, chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm và đột xuất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện Chương trình hành động quốc gia, kế hoạch hàng năm, 5 năm và đột xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động toàn xã hội, cả hệ thống chính trị vào thực hiện Chương trình hành động quốc gia, kế hoạch 5 năm, hàng năm và đột xuất; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu Chương trình hành động quốc gia, kế hoạch 5 năm, hàng năm và đột xuất.

NGỌC MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn