TPHCM: Bồi dưỡng kiến thức cho các Thành ủy viên

(SGGPO).- Ngày 12-8, Thành ủy TPHCM khai mạc lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Thành ủy viên khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 12-8 đến ngày 24-8.

Tại buổi khai mạc, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu: Việc bồi dưỡng kiến thức nhằm giúp các đồng chí Thành ủy viên nâng cao nhận thức về chính trị, xã hội, lập trường, quan điểm cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực quản lý, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng các bài học từ thực tiễn để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: "Theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, TPHCM phải từng bước trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại - khoa học công nghệ của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại. Để thực hiện nhiệm vụ trên phụ thuộc rất lớn vào phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực của đội ngũ cán bộ. Điều đó đòi hỏi mỗi đồng chí trong Đảng bộ TPHCM ra sức phấn đấu với sự tin yêu, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, bằng tinh thần đoàn kết - năng động - sáng tạo. Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, các cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang thành phố - mà trước hết là cán bộ chủ chốt, trong đó hạt nhân là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM - phải tin dân, dựa vào dân, lắng nghe dân, thấu hiểu nỗi khổ và có trách nhiệm với người dân".

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo lớp học

Đồng chí cũng chỉ đạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố cần ra sức học tập, bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận gắn với thực tiễn để không ngừng nâng cao năng lực tư duy và có hoạt động thực tiễn nổi trội. Điều này được đáp ứng một phần qua lớp học này.

Tham gia khóa bồi dưỡng, các đồng chí Thành ủy viên sẽ được nghe giảng và trao đổi nhiều chuyên đề như: đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam; vận dụng và phát triển sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước; một số vấn đề về lý luận - thực tiễn cốt yếu về thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta; chính sách xã hội vì con người; tình hình quốc tế, khu vực ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam...

ÁI CHÂN

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ THANH HẢI, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY
TẠI LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO CÁC ĐỒNG CHÍ THÀNH ỦY VIÊN KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)
(ngày 12 tháng 8 năm 2014)
_________

Thưa các đồng chí giảng viên,
Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các đồng chí Thành ủy viên,

Hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy khai giảng Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Thành ủy viên khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015); thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi chào mừng các đồng chí đại biểu, các đồng chí giảng viên, các đồng chí Thành ủy viên dự Lễ khai giảng lớp học. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhất mục đích, yêu cầu của lớp học về nội dung, chương trình lớp học đề ra.

Thưa các đồng chí,

Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ là việc hết sức quan trọng, có ý nghĩa rất lớn, đối với sự nghiệp cách mạng, đối với công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng : “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đảng ta đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ để có một đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, thật sự là công bộc của Nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ý thức sâu sắc việc hệ trọng này, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được tiến hành thường xuyên và rất tập trung; chúng ta biết rằng ngay trong thời dựng Đảng, Bác Hồ trực tiếp mở lớp huấn luyện cán bộ cốt cán Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội tại Quảng Châu; trong hoàn cảnh kháng chiến vô cùng ác liệt, khó khăn, gian khổ các lớp học chính quy, tập trung vẫn được tổ chức tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ngay Chiến khu Việt Bắc; hoặc tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam; Khu ủy Sài Gòn - Gia Định đã mở nhiều lớp đào tạo cán bộ thành phố tại Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ.

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng bộ với công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ; Ban Thường vụ Thành ủy đã có Kết luận số 190 ngày 31 tháng 3 năm 2014 về bồi dưỡng kiến thức cho các đồng chí Thành ủy viên khóa IX và đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ quy hoạch Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Thành ủy khóa X và những năm tiếp theo; Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 105 ngày 13 tháng 6 năm 2014 về tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Thành ủy viên  khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), nhằm giúp các đồng chí nâng cao nhận thức về chính trị - xã hội, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng các bài học từ thực tiễn để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng.
 
Thưa các đồng chí,
 
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó lường; đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cơ hội và thách thức đan xen; Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã xác định vị trí, vai trò và giao nhiệm vụ. Đó là, “Thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Thực hiện thành công nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang theo tinh thần Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị phụ thuộc rất lớn vào phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trong đó hạt nhân là các đồng chí Thành ủy viên; điều đó đòi hỏi mỗi đồng chí trong Đảng bộ thành phố chúng ta phải ra sức phấn đấu thật mạnh mẽ với sự tin yêu, ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân bằng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo. Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tin dân, có trách nhiệm với dân (thương dân), dựa vào Nhân dân, học tập Nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân; bám sát thực tiễn xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, trước hết là trong Thành ủy, cần ra sức học tập, bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận gắn với thực tiễn để không ngừng nâng cao năng lực tư duy và có hoạt động thực tiễn nổi trội. Lớp học này là để hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu đó của các đồng chí.
 
Thưa các đồng chí,

Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo về cả nội dung và công tác tổ chức lớp học; chương trình học tập gồm các nội dung thiết thực do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn; giảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp, là các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có nhiều kinh nghiệm; các chuyên đề quan trọng do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của bộ, ban, ngành, Trung ương trực tiếp hướng dẫn.

Để đạt được mục đích, yêu cầu của lớp học, tôi yêu cầu Ban Chỉ đạo lớp học, các cơ quan thành phố và các đồng chí học viên tham dự lớp cần chú trọng thực hiện tốt một số việc sau:

Một là, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trường Cán bộ thành phố cần đảm bảo điều kiện thật tốt để thực hiện nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp bồi dưỡng này.

Về lý luận, cần đi sâu làm rõ những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu sâu Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm vừa qua.

Về thực tiễn, cần hết sức coi trọng những vấn đề mới rất phong phú, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới, về kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, hội nhập quốc tế, những vấn đề thuộc về quan điểm của Đảng ta xác định đối tác, đối tượng,… về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác vận động Nhân dân; những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển; những kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và khả năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trường Cán bộ thành phố cần thống nhất với các đồng chí giảng viên cập nhật những tình hình mới ở đất nước chúng ta cũng như trên thế giới như: Việt Nam trong quan hệ quốc tế với các nước láng giềng, với các nước lớn; những thành tựu, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam, kinh tế thành phố; vấn đề Biển Đông, tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến rất phức tạp,… Mặt khác trong giảng dạy lý luận luôn luôn phải gắn với thực tiễn, nhất là thực tiễn đang diễn ra trên cả nước cũng như trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
Hai là, các đồng chí Thành ủy viên, với cương vị là những người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị quan trọng của thành phố, chúng ta phải ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức để vận dụng vào công việc đang đảm trách một cách tốt nhất. Phải học tập thật nghiêm túc, phải gương mẫu trong học tập, gương mẫu trong thực hiện quy chế của lớp học; thu xếp công việc để tham gia đầy đủ tất cả buổi học, thảo luận tích cực, sôi nổi; những buổi thảo luận phải trở thành diễn đàn cho những phân tích, tìm lời giải, sống động, thiết thực đối với những vấn đề thực tiễn nóng bỏng, cấp bách mà mỗi đồng chí đã và đang trực tiếp tham gia; làm bài thu hoạch trên cơ sở đọc tài liệu, tập hợp số liệu, những vấn đề thực tiễn, liên hệ nhiều chiều, để bản thu hoạch của mỗi đồng chí thật sự là sản phẩm có giá trị thực tiễn; Thành ủy chúng ta vừa quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội X Đảng bộ thành phố, tôi mong và tin tưởng qua lớp học này, mỗi đồng chí Thành ủy viên sẽ góp phần phát hiện, tổng kết thực tiễn, là nguồn chất liệu quan trọng để tiểu ban nội dung xây dựng, hoàn thiện tổng kết nhiệm kỳ IX, đề xuất phương hướng nhiệm kỳ X. Ban chỉ đạo lớp học cần hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung thu hoạch để thực hiện cho được yêu cầu lý luận gắn liền với thực tiễn.

Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề sinh động, phong phú và rất phức tạp, đòi hỏi người cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý phải kịp thời nắm bắt, phân tích và xử lý có hiệu quả, phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý của mình. Chính vì vậy, yêu cầu về nghiên cứu, đúc kết thực tiễn đối với học viên của lớp học phải được coi là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu. Trước và sau khi nghe thuyết trình của giảng viên, mỗi học viên tự mình nghiên cứu chuyên đề, tìm tòi thêm tư liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ; tự suy tư, trăn trở, nhìn nhận vấn đế từ nhiều góc độ khác nhau để có cách giải quyết riêng, hiệu quả; cùng xây dựng một không gian đối thoại, trao đổi, đa dạng tích cực trong lớp học của chúng ta.

Cùng với học tập, nâng cao kiến thức, các đồng chí phải đặc biệt chú trọng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ ngay trong quá trình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, noi theo tấm gương của Bác về tính tự học, sáng tạo, cần mẫn, trung thực trong học tập, học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm.

Thưa các đồng chí,
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên chúng ta :“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, tức là học để trau dồi lập trường và kiến thức, để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý chứ không phải học chỉ để hoàn thành nhiệm vụ người học, để có đủ tiêu chuẩn chức danh.  Tôi  yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Cán bộ thành phố tổ chức nhận xét, đánh giá các bài thu hoạch cuối mỗi học phần của học viên khách quan, nghiêm túc, phản ánh đúng trình độ nhận thức của học viên, khuyến khích tư duy độc lập, khoa học, liên hệ thực tiễn, tránh đại khái, hình thức, thành tích.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi hoan nghênh Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trường Cán bộ thành phố, các cơ quan liên quan; cám ơn các đồng chí giảng viên đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để khai giảng lớp học.

Xin chúc các đồng chí đại biểu, các giảng viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí Thành ủy viên nỗ lực học tập, tiếp thu được nhiều nhất những kiến thức bổ ích về lý luận và tổng kết thực tiễn từ lớp học, để vận dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của mình.
 
Trân trọng cảm ơn các đồng chí./.       

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đảng viên trẻ Châu Minh Hiền (giữa) và các đồng nghiệp. Ảnh: Hoàng Hùng

Đảng viên trẻ và khát khao cống hiến

Vào Đảng để cống hiến, để có thêm cơ hội rèn luyện, trưởng thành chính là tâm thế của rất nhiều đảng viên trẻ khi giơ cao nắm tay tuyên thệ. Dù ở vị trí công việc nào, với vai trò tiên phong, những người đảng viên trẻ luôn sẵn sàng nhận việc khó, sáng tạo, nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Với họ, Đảng chính là con đường sáng giúp họ thêm nghị lực phấn đấu không ngừng nghỉ. 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Gắn phân cấp, phân quyền với cải cách hành chính

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước là yêu cầu cấp bách hiện nay để các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện thay công việc của cấp trên. Từ thực tế phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua càng cho thấy một số vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền trong những tình huống thảm họa, thiên tai, dịch bệnh…

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP