VIETBANK được phép phát hành giấy tờ có tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng

Ngày 21-4-2010 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Quyết định số 970/QĐ-NHNN cho phép phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

Theo quyết định này, VIETBANK có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định. Lãi suất giấy tờ có giá do VIETBANK phát hành phù hợp với lãi suất thị trường và các quy định hiện hành về điều hành lãi suất của NHNN, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn hoạt động của VIETBANK.

Thu Tuyết

thu tuyết

Các tin, bài viết khác