Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ TPHCM, Đại hội XIII của Đảng:

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc

SGGP
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) là quan điểm chỉ đạo chiến lược nhất quán, xuyên suốt của Đảng trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến đổi nhanh, phức tạp và khó lường, mỗi cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang TPHCM luôn đoàn kết, thống nhất đồng tâm, hợp lực xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

TPHCM là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. TPHCM cũng là địa bàn trọng điểm chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng nhiều biện pháp, thủ đoạn. Số chống đối chính trị và cực đoan trong tôn giáo cũng thường xuyên liên kết chống phá, lợi dụng tình hình tranh chấp biển đảo, khiếu kiện, đình công để kích động một bộ phận nhân dân gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội. Tuy đứng trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực, trên thế giới cùng các hoạt động chống phá và những khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng TPHCM luôn chủ động giải quyết tốt các yếu tố gây mất ổn định chính trị.

Giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững mạnh theo đúng định hướng, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), Nghị định 03 của Chính phủ, chương trình hành động của Đảng ủy Quân khu 7, chương trình hành động của Thành ủy, kế hoạch của UBND TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM đã chủ động phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan trên từng lĩnh vực quản lý với mục tiêu xây dựng TPHCM vững mạnh về mọi mặt trong thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc của Quân khu 7 và cả nước, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện. Điều này đảm bảo ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời, chính xác các tình huống về quốc phòng, an ninh. Kết quả này giúp giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn TPHCM, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển bền vững, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc TPHCM và Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, động viên cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng chú trọng xây dựng lực lượng và thế trận QPTD, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt coi trọng tiềm lực chính trị, tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ “xây dựng KVPT vững mạnh toàn diện và có trọng điểm”, Bộ Tư lệnh TP tham mưu Thành ủy, UBND TP xây dựng và triển khai đề án “Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần KVPT TPHCM”. Qua đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, tiềm lực quân sự KVPT ngày càng được củng cố, hệ thống các công trình phòng thủ từng bước được xây dựng, góp phần củng cố sự vững chắc thế trận QPTD của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh TP thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân và quan tâm chăm lo chế độ, động viên gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, những gia đình khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh TP cũng tích cực tham gia các chương trình “tăng hộ khá, giảm hộ nghèo”; thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; “Con đường và mái nhà cho dân”, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Những hoạt động trên của lực lượng vũ trang TPHCM đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Giữ vững ổn định để TPHCM phát triển bền vững

Đạt được những kết quả nổi bật, tích cực đã nêu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP nhận thấy có nhiều nguyên nhân quan trọng. Đó là việc Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp các ngành Trung ương, TPHCM và sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các cơ quan Quân khu 7 cùng các đơn vị, địa phương trên địa bàn TPHCM. Đặc biệt, TPHCM có truyền thống anh hùng, nhân dân TP giàu lòng yêu nước, có kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm, tuyệt đối tin tưởng và quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn.

Cùng với đó, kinh tế của TPHCM tăng trưởng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, chính sách xã hội được quan tâm và thực hiện hiệu quả, tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân. Hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền chuyển biến tích cực.

Ngoài ra, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường và giữ vững; quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi cho TPHCM phát triển; từng bước huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng; chỉ đạo có hiệu quả việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất và chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Trong đó sẽ tập trung vào việc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và của Thành ủy, UBND TPHCM.

Cùng với đó là thường xuyên cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

Đồng thời sẽ chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, có thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang TPHCM thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng tập trung nắm vững quan điểm phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với củng cố, quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế; phát huy nội lực và tăng cường tiềm lực hậu cần - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, để tiếp tục xây dựng nền QPTD TPHCM vững mạnh, KVPT vững chắc, cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khắc phục triệt để những hạn chế, nhất là trong công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội TPHCM phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM tham mưu Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, góp phần tích cực trong xây dựng nền QPTD vững chắc. Đảng ủy Quân sự TP và đảng ủy quân sự các quận huyện cũng đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Hàng năm có trên 98% chi bộ quân sự phường xã thị trấn đạt trong sạch vững mạnh. Chất lượng chính trị của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên được nâng cao; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển chọn đảng viên nhập ngũ, góp phần quan trọng vào việc tạo nguồn cán bộ cho quân đội và địa phương.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP tập trung xây dựng tổ chức biên chế lực lượng thường trực theo chỉ lệnh của Quân khu 7. Đồng thời thực hiện nghiêm việc đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên, thường xuyên phúc tra, huấn luyện nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên; dân quân tự vệ luôn bảo đảm số lượng phù hợp, chất lượng...

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN NAM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Việt Nam và Thế giới

TPHCM và tỉnh Champasak ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Chiều 3-12, trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ nhất năm 2022, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Vilayvong Bouddakham, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào và cùng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TPHCM và chính quyền tỉnh Champasak.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký hai quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, và bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP