Xây dựng trên đất nông nghiệp có phép bị giải tỏa được đền bù 100%

SGGPO
Các thành viên Hội đồng thống nhất báo cáo, trình UBND TP chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp đối trường hợp khi xây dựng có giấy phép xây dựng tính bồi thường 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.

Công trình, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp có phép khi giải tỏa sẽ được đền bù 100%. Ảnh QUỐC HÙNG

Công trình, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp có phép khi giải tỏa sẽ được đền bù 100%. Ảnh QUỐC HÙNG

Ngày 5-3, Văn phòng UBND TP cho biết, liên quan về chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chấp thuận chủ trương và giao Hội đồng Thẩm định bồi thường TP hướng dẫn cụ thể chính sách hỗ trợ cho các quận, huyện để thực hiện đồng bộ, thống nhất, nhằm đẩy nhanh, hoàn thành tiến độ thực hiện đối với các dự án đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 23/2015/QĐ- UBND ngày 15-5-2015 của UBND TP đúng quy định.

Theo Hội đồng Thẩm định bồi thường TP, vướng mắc hiện nay của UBND các quận-huyện khi triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND phát sinh một số trường hợp xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp nhưng đối chiếu quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND thì không quy định việc tính bồi thường, hỗ trợ. Đối chiếu quy định trước đây (Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND) có quy định việc tính hỗ trợ nên UBND các quận-huyện đề nghị Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố có hướng dẫn.

Theo đó, qua rà soát Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, tại khoản 2 Điều 25 quy định việc hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện bồi thường về đất ở nhưng được tính hỗ trợ tùy theo thời điểm xây dựng, được hỗ trợ về đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 và xây dựng trước ngày 1-7-2006 được hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng theo biểu giá chuẩn về suất đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn TP do UBND TP ban hành.

Trường hợp chỉ được hỗ trợ về đất theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 thì mức hỗ trợ tương ứng với mức hỗ trợ về thời điểm sử dụng đất.

Cụ thể, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình xây dụng không hợp pháp trên kênh, sông, rạch kể cả nhà xây dựng một phần trên đất, một phần trên kênh rạch.

Theo đó, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, cá nhân xây dựng từ ngày 1-7-2006 trở về sau không tính hỗ trợ.

Điểm a Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 21 đều quy định việc tính hỗ trợ đất ở, do đó những trường hợp được hỗ trợ về đất nông nghiệp tại Điểm c Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 không được hỗ trợ về vật kiến trúc. Vì vậy, các thành viên Hội đồng cũng như đại diện các các sở, UBND các quận - huyện nhận thấy nếu căn cứ theo ý kiến của Văn phòng UBND TP “đề nghị Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố nghiên cứu kỹ quy định tại Khoản 2 Điều 25 Quyết định sổ 23/2015/QĐ-UBND ngày 15-5-2015 của UBND TP để hướng dẫn, hỗ trợ UBND các quận, huyện thực hiện theo quy định” thì vẫn chưa giải quyết, tháo gỡ đươc vướng mắc của các quận - huyện hiên nay. Vì nội dung Khoản 2 Điêu 25 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND chỉ quy định việc tính hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở nhưng được tính hỗ trợ về đất ở. Còn vướng mắc của UBND các quận - huyện hiện nay là nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp.

So với Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 9-8-2018 của UBND TP ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP có hiệu lực từ ngày 19-8-2018, trường hợp xây dựng trước ngày 1-7-2006 trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất ở và tại thời điểm xây dụng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc tính bồi thường bằng 100% giá trị xây dựng theo suất vốn đầu tư xây dụng công trình do Bộ Xây dụng ban hành.

Trường hợp xây dụng trước ngày 1-7-2006 nếu xây dựng trên đất được hỗ trợ về đất theo quy định hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng theo suất đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dụng ban hành. Nếu xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc xây dựng trên kênh, sông, rạch (kể cả xây dựng một phần trên đất, một phần trên rạch) thì tính hỗ trợ theo thời điểm xây dụng như sau:

Xây dựng trước ngày 15-10-1993 hỗ trợ 70% giá trị xây dựng theo suất vốn đầu tư xây dụng công trình do Bộ Xây dụng ban hành;

Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 hỗ trợ 50% giá trị xây dụng;

Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2006 hỗ trợ 30% giá trị xây dựng;

Trường hợp xây dựng trước ngày 1-7-2006 nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc thì tính hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường, hỗ trợ của trường hợp không vi phạm tương ứng tại Điểm a, b Khoản này;

Trường hợp xây dựng từ ngày 1-7-2006 trở về sau không được bồi thường, không được hỗ trợ.

Người có công trình xây dựng trái phép phải tự tháo dỡ hoặc phải chịu chi phí khi cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện phá dỡ.

Từ sự so sánh trên, các thành viên Hội đồng cũng như đại diện các các sở, UBND các quận - huyện thống nhất cần có chính sách hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp để phù hợp với tình hình thực tiễn, giải quyết nhiều vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các quận - huyện trong thời gian qua theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất, giảm bớt các khiếu nại, khiếu kiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất của dự án theo Chỉ thị số 17/CT/TU về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020.

Do vậy, các thành viên Hội đồng thống nhất báo cáo, trình UBND TP chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp đối trường hợp khi xây dựng có giấy phép xây dựng tính bồi thường 100% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.

Trường hợp khi xây dựng không có giấy phép xây dựng nhưng xây dựng trước ngàỵ 15-10-1993, hỗ trợ 70% giá trị xây dụng nhà, công trình, vật kiến trúc;

Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004, hỗ trợ 50% giá trị xây dụng nhà, công trình, vật kiến trúc;

Xây dựng trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-7-2006, hỗ trợ 30% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc.

Trường hợp xây dựng trước ngày 1-7-2006 nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc hỗ trợ 50% mức bồi thường, hỗ trợ của trường hợp không vi phạm;

Xây dựng từ ngày 1-7-2006 trở về sau không tính hỗ trợ.

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Gỡ vướng để giải ngân cho tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Ngày 14-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đối với đề nghị của UBND TPHCM về việc xác định giá trị vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách trung ương cho dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. 

Bút Sài Gòn

Lòng tong và cá mập

- Chủ tịch và cũng là cổ đông lớn của một công ty niêm yết vừa bán trót lọt một lượng lớn cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu. Vấn đề là chuyện bán này xảy ra ngay trước khi thời điểm doanh nghiệp đó bắt đầu chịu sự kiểm soát của cơ quan quản lý.

Sự kiện & Bình luận

Gỡ vướng chính sách

Không chỉ Luật Đất đai mà Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và nhiều quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch khác cũng cần được rà soát, điều chỉnh mới có thể giải quyết căn cơ vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ lợi ích công cộng mà cơ quan nhà nước đứng ra thực hiện.

Tin buồn