AIA công bố kết quả tài chính năm 2010: Lợi nhuận tăng 54%

Tập đoàn AIA vừa công bố kết quả tài chính hợp nhất đã kiểm toán trong năm tài chính 2010. Theo đó, lợi nhuận ròng theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tăng 54% so với năm trước, đạt 2,7 tỷ USD (năm 2009: 1,8 tỷ USD). Giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng trưởng 22% trong năm 2010, đạt 667 triệu USD (năm 2009: 545 triệu USD).

Tại Việt Nam, tổng phí bảo hiểm của AIA Việt Nam tăng 23% so với năm 2009, đạt 961,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam) tăng 35% so với năm 2009, đạt 139,2 tỷ đồng, vốn chủ sỡ hữu tăng 24% so với năm 2009, đạt 920,4 tỷ đồng, biên khả năng thanh toán theo quy định của Việt Nam đạt 277% (2009: 239%).

Xuân Quyền

Các tin, bài viết khác