Cải cách hành chính

Phân cấp để tăng tính chủ động cho địa phương

Để thúc đẩy cải cách hành chính (CCHC) thiết thực hơn, nhiều quận huyện đã kiến nghị UBND TPHCM rà soát, sửa đổi, bổ sung các quyết định phân cấp theo hướng tăng tính chủ động thực hiện nhiệm vụ cho địa phương, như: thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc quận, xét điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp...