Bồi thường, hỗ trợ về tài sản sở hữu cá nhân, sở hữu nhà nước

Bài 1: Nhà ở, công trình và vật kiến trúc thuộc sở hữu của các hộ gia đình, cá nhân

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.. Quyết định này có rất nhiều điểm mới nhằm tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tốc độ xây dựng, phát triển TPHCM. Chúng tôi xin cung cấp những thông tin bạn đọc quan tâm.

Nhà, công trình xây dựng hợp pháp hoặc có giấy tờ hợp lệ: Bồi thường bằng 100% đơn giá theo quy định. Nhà, công trình xây dựng không có giấy tờ hợp lệ: Nhà, công trình xây dựng trên đất đủ điều kiện được bồi thường về đất được bồi thường bằng 100% đơn giá. Nhà, công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng trước 22-4-2002, được hỗ trợ bằng 80% đơn giá.

Nhà, công trình khác được xây dựng trước 22- 4-2002 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất mà khi xây dựng đã vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, cắm mốc và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường, được xét hỗ trợ không quá 40% đơn giá. Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường mà khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng hoặc xây dựng từ 22-4-2002 trở về sau thì không được bồi thường, không được hỗ trợ.

Đối với nhà, công trình xây dựng không hợp pháp trên kênh, sông, rạch; kể cả nhà xây dựng một phần trên đất, một phần trên kênh rạch: Nhà, công trình xây dựng và sử dụng từ trước 15-10-1993 và phải di dời toàn bộ. Hỗ trợ 80% trị giá nhà với diện tích theo hiện trạng xây dựng và đơn giá xây dựng theo quy định. Hỗ trợ thêm không quá 30% trị giá đất ở với mức diện tích hỗ trợ theo diện tích xây dựng nhà nhưng không quá 40m2/hộ. Được xem xét tái định cư hoặc tạm cư tại các căn hộ chung cư của dự án theo phương án tái bố trí do Hội đồng bồi thường của dự án thông qua và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhà, công trình xây dựng và sử dụng từ 15-10-1993 đến trước 22 tháng 4 năm 2002 và phải di dời toàn bộ: Không hỗ trợ về trị giá nhà và đất. UBND quận - huyện tổ chức cho các hộ tự thu xếp về nơi ở cũ và xem xét hỗ trợ một lần tiền để di dời về nơi ở cũ với mức không quá 10.000.000 đồng/hộ, mức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng bồi thường của dự án thông qua và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp đặc biệt hỗ trợ không quá 20.000.000 đồng/hộ.

Nhà, công trình xây dựng không hợp pháp trên kênh, rạch mà chỉ giải tỏa một phần diện tích nhà, công trình trên kênh, rạch thì không tính hỗ trợ về giá trị nhà và giá trị đất, được xét hỗ trợ chi phí phá dỡ khi bàn giao mặt bằng đúng thời hạn với mức hỗ trợ một lần không quá 5.000.000 đồng/hộ. Nhà, công trình xây dựng từ 22-4-2002 trở về sau: không xét hỗ trợ, phải tự di dời không điều kiện.

Hữu Thuận lược ghi

Các tin, bài viết khác