Xả... xì trét

Cầm cân đằng cán

- Mấy ông bà tòa ở thành phố kéo nhau đi nghỉ mát, báo hại người dân cơm bè cơm bạn tới chờ đã đời rồi phải về không. Quan liêu quá!

- Suốt năm lo chuyện nhân dân cũng phải cho tòa xả hơi với chứ? Vả lại, đây là dịp 8-3 mà.

- Ai cấm xả hơi, nhưng tòa phải sắp xếp người trực làm việc, để không ảnh hưởng đến dân chứ. 8-3 là dành cho phụ nữ, chẳng lẽ cả tòa không có đàn ông?

- Nữ được nghỉ mà nam phải làm thì mất bình đẳng. Nam nữ cùng nghỉ mới vui!

- Luật nào cho phép tòa nghỉ trong ngày làm việc?

- Tòa đâu có nghỉ, có nhiều người được tòa sắp lịch nên mới đến trong ngày này mà! Chỉ tiếc là khi đến, họ chỉ được gặp bảo vệ thôi!

- Mời đến mà không có người làm việc càng chứng tỏ sự quan liêu bất kể công sức người dân, đâu phải bằng chứng là cơ quan có làm việc.

- Sao dám mạnh miệng với tòa, người ta cầm cân nẩy mực?

- Cầm cân nẩy mực thì càng phải nghiêm khắc, cẩn trọng với chính mình. Tự cho phép mình phạm luật, rõ là cầm cân đằng cán mà.

TƯ THỢ NẤU

Các tin, bài viết khác