Cảm ơn Việt Nam!

Trong năm 2023, Việt Nam tiếp tục chứng tỏ là một thành viên có trách nhiệm, tham gia hiệu quả vào công việc chung của Liên hợp quốc, với những đóng góp có ý nghĩa hơn khi nêu cao tư tưởng, lập trường ủng hộ hòa bình, phát triển, tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương.

Tin cùng chuyên mục