Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua

Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua

Theo Điều 38a về công thức giá cơ sở của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1-11-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua  ảnh 1
Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua  ảnh 2
Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua  ảnh 3
Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua  ảnh 4