Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi

Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi

Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 1
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 2
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 3
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 4
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 5
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 6
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 7
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 8
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 9
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 10
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 11
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 12
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 13
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 14
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 15
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 16
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 17
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 18
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 19
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 20
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 21
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 22
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 23
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 24
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 25
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 26
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 27
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 28
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 29
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 30
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 31
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 32
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 33
Điểm sáng ở làng Gò Tranh, Quảng Ngãi ảnh 34

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />