“Mắc màn lưới” bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh

“Mắc màn lưới” bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh

"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 1
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 2
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 3
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 4
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 5
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 6
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 7
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 8
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 9
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 10
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 11
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 12
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 13
"Mắc màn lưới" bảo vệ cam Khe Mây đặc sản ở Hà Tĩnh ảnh 14

DƯƠNG QUANG - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác

" />