Quảng Nam

Mỗi hộ khai thác nước tự nhiên không quá 20m3/ngày

(12g).- UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, khai thác, sử dụng nước ngầm không vượt quá 20m3/ngày đêm; không quá 0,02m3/s đối với khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp; không quá 100m3/ngày đêm đối với khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác.

X.T.

Các tin, bài viết khác