Ngoại giao Việt Nam: Điểm sáng nổi bật của năm 2023

Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 vào tháng 12-2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: Các hoạt động đối ngoại diễn ra hết sức sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023. Được như vậy là do “trước những biến động lớn, phức tạp, khó lường trên thế giới và trong khu vực, chúng ta đã có những quyết sách đúng đắn, bước đi chủ động, đột phá, khẳng định bản lĩnh, mang tính lịch sử trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại".

Tin cùng chuyên mục