Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển

Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển

Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 1
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 2
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 3
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 4
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 5
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 6
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 7
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 8
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 9
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 10
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 11
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 12
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 13
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 14
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 15
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 16
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 17
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 18

VĂN THẮNG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác