Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển

Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển

Ngư dân bắt ruốc bằng cách lội bộ dưới nước gần bờ biển để kéo những tay lưới đón bắt ruốc theo con sóng đưa lên bờ.
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 1
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 2
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 3
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 4
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 5
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 6
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 7
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 8
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 9
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 10
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 11
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 12
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 13
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 14
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 15
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 16
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 17
Ngư dân lội bộ ven bờ bắt hàng tạ ruốc biển ảnh 18