Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế

Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế

Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 1
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 2
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 3
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 4
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 5
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 6
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 7
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 8
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 9
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 10
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 11
Người Cor ở Quảng Ngãi vui mùa thu hoạch quế ảnh 12

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác