Nhật Bản: Tư nhân hóa ngành bưu chính

Hôm nay, 1-10, Nhật Bản bắt đầu tiến trình tư nhân hóa ngành bưu chính. Trong giai đoạn 10 năm đầu, cơ quan bưu chính Japan Post sẽ được tổ chức thành 4 công ty cổ phần. 4 công ty này cung cấp cả dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, giao nhận thư và buôn bán cổ phiếu OTC. Tuy nhiên, bước đầu, Chính phủ Nhật Bản vẫn làm chủ tập đoàn mẹ của 4 công ty trên cho tới năm 2017 sẽ chỉ còn chiếm khoảng 1/3 số vốn. Đây là kế hoạch tư nhân hóa lớn nhất từ trước tới nay tại Nhật Bản.

H.Q. (theo Kyodo)

Các tin, bài viết khác