Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 6-2023