UBND quận, huyện

Phê duyệt dự án nhà ở thương mại dưới 30 tỷ đồng

Đó là một trong những nội dung mà UBND TPHCM giao cho UBND quận, huyện trong chỉ thị về triển khai Chương trình nhà ở trên địa bàn TPHCM. Theo đó, UBND quận, huyện phải thẩm định và phê duyệt các dự án nhà ở thương mại có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng; phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu các chính sách nhằm thúc đẩy xã hội hóa đầu tư và huy động vốn cho phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Ngoài ra, UBND quận, huyện phải phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tại địa phương, xác lập danh mục theo từng giai đoạn hàng năm, 5 năm và định hướng đến năm 2020 để làm cơ sở cho việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở.

N.NG

Các tin, bài viết khác