11 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

11 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 28 và 29-12, hội nghị của Chính phủ với địa phương sẽ diễn ra. Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Nghị quyết 01).