Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 đến 20-9 với chủ đề “Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới) nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.