Kiến trúc hệ thống Hadoop và Dell EMC PowerScale

Dễ dàng tập hợp dữ liệu với PowerScale của Dell EMC

Mỗi doanh nghiệp đều có rất nhiều loại dữ liệu khác nhau, từ những cơ sở dữ liệu có cấu trúc, những dữ liệu về thông tin và hành vi khách hàng, những dữ liệu video cho đến những dữ liệu thô như log file sinh ra từ những thiết bị trong hạ tầng CNTT và truyền dẫn.

Đọc nhiều nhất