Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Việc tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là về quốc phòng, mở ra kênh hợp tác với các đối tác.