MTTQ họp bàn về triển khai nội dung kiểm tra, giám sát bầu cử

Các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử có thể tổ chức trực tuyến trong trường hợp bất khả kháng ​

Trường hợp bất khả kháng, không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung được thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương kịp thời báo cáo cấp ủy và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương để chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị phù hợp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Đọc nhiều nhất