Có thể gộp ngày phép 3 năm để nghỉ 1 lần

Có thể gộp ngày phép 3 năm để nghỉ 1 lần

Bộ luật Lao động vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực pháp luật vào đầu năm 2021) có bổ sung nhiều quy định mới, trong đó cho phép người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận thời gian nghỉ phép từng năm hoặc gộp 3 năm nghỉ phép 1 lần.