Bộ Công thương tinh giản bộ máy

Bộ Công thương tinh giản bộ máy

Ngày 30-1, Bộ Công thương cho biết vừa chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết Quốc hội về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị trực thuộc. 

Đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ngày 11-10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Đọc nhiều nhất