Bình Dương: Hơn 700 đảng viên bị thi hành kỷ luật

Bình Dương: Hơn 700 đảng viên bị thi hành kỷ luật

Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra 8.460 đảng viên và 2.870 tổ chức Đảng; có hơn 700 đảng viên bị thi hành kỷ luật, 4 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.