339 ứng viên GS, PGS đạt phiếu tín nhiệm

339 ứng viên GS, PGS đạt phiếu tín nhiệm

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa họp phiên thứ VI nhằm thảo luận, bỏ phiếu kết quả xét của hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS).