Các nước nhất trí không đánh bắt cá ở Bắc cực vì mục đích thương mại

Thỏa thuận lịch sử bảo vệ Bắc cực

10 quốc gia và tổ chức thương mại có hoạt động đánh bắt cá tại khu vực Bắc cực vừa nhất trí không triển khai hoạt động đánh bắt cá vì mục đích thương mại cho tới khi có nghiên cứu đầy đủ về hệ sinh thái tại đây. 

 

 

 

 

Đọc nhiều nhất