Kinh tế “ngầm” được hiển thị

Kinh tế “ngầm” được hiển thị

Việc tính toán đầy đủ khu vực kinh tế chưa được quan sát vào GDP sẽ cho thấy bức tranh chân thực hơn về hiện trạng nền kinh tế, từ đó, hoạch định chính sách phù hợp hơn.