Memento Mori: Water của điện ảnh Việt tham gia LHP Busan 2021

Chuyển động mới của LHP Busan 2021

Dịch Covid-19 khiến tất cả liên hoan phim (LHP) trên thế giới đều trải qua giai đoạn chuyển đổi để thích ứng. LHP quốc tế Busan, hàng đầu châu Á, cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Năm nay, sự thay đổi càng mạnh mẽ, mang đến hướng đi, tầm nhìn mới.