Công chúng đặt ra những yêu cầu mới về tính hấp dẫn trong các tác phẩm văn học nghệ thuật

Công chúng đặt ra những yêu cầu mới về tính hấp dẫn trong các tác phẩm văn học nghệ thuật

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận văn học nghệ thuật tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng dành cho đội ngũ những người đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật hiện nay ở các báo, tạp chí, các cơ quan chuyên môn về văn học nghệ thuật ở các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở trung ương và một số địa phương tại Hà Nội.