Máy điều hòa không khí cần được loại trừ các chất HCFC và HFC

Việt Nam sẽ chấm dứt nhập chất HCFC vào năm 2040

Theo Bộ TN-MT, trong nhiều năm qua, Việt Nam và cộng đồng quốc tế đã chung tay nỗ lực bảo vệ tầng ozone, kiểm soát và loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ozone ở Việt Nam, qua đó đáp ứng nghĩa vụ loại trừ được 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC (dung dịch Hydro Chloro Fluoro Carbon) theo lộ trình.