Nhiều công trình hạ tầng xây dựng bằng vốn vay nước ngoài

Mục tiêu nợ công không quá 65% GDP

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016 - 2018 với mục tiêu nợ công (bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) không quá 65% GDP, trong đó dư nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.