Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM khảo sát cơ sở kinh doanh thực phẩm

Quản lý thực phẩm theo phương thức quản trị rủi ro

Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (gọi tắt Nghị định 15), sau hơn 1 tháng chính thức có hiệu lực đã nhận được ý kiến đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.